c32de8cd705d93a9c44fadef2b5a71f9.jpg
Ontbijt varianten
Winkelwagen
0bb63cf2691ae4a5136421175932b313.jpg
bfc030a3ce6b321d9bc975161e5b15ab.jpg
261d44a56b47e01b42a75ae1c4a44f15.jpg

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website www.ontbijtserviceapedoorn.nu. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze kopers.
 2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gemaakt heeft.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 24 uur voor de tijd van bezorgen te doen. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn netto prijzen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 4. Bezorgtermijnen

 1. De door u aangegeven bezorgtijd zal worden nagestreefd.
 2. Delifrance Apeldoorn behoudt zich het recht voor om een marge van 30 minuten rondom de bezorgtijd te hanteren.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  • de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gestelde termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  • de koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 4. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij anders overeengekomen is.

Artikel 6. Betaling

       Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, via Ideal of overboeking op ons
       rekeningnummer.
       Betaling dient voldaan te zijn voor aflevering van de producten.

Artikel 7. Overmacht

       Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in
       redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
       Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen 
       dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

       Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Geschillenbeslechting

       Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichtte
       leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland